Navigace

Obsah

Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti

 

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem určila druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do mateřské školy, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana

na 13.6. 2022 od 09:00 do 12:00 hodin v ředitelně MŠ.

Ve „zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Přineste s sebou pas a vízum dítěte, pas a vízum zákonného zástupce, rodný list dítěte (pokud máte) a doklad o přechodném bydlišti.

 

Інформація про зарахування дитини в дитячий садок для українських дітей

 

Дорогі батьки,

на підставі Закону No 67/2022 Зб. про заходи в галузі освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації директор дитячого садка за погодженням із засновником призначає другу дату зарахування, так зване спеціальне зарахування дитини-іноземця в садок, якому надано тимчасовий захист у Чехії.

13.06.2022 р. з 09:00 до 12:00.

Лише іноземець, якому надано тимчасовий захист в Чехії, може подати заяву в форматі «спеціальної реєстрації».

Принесіть з собою паспорт та візу дитини, паспорт та візу законного представника, а також документ, Свідоцтво про народження дитини (якщо у вас є) що підтверджує тимчасове проживання.

 

 

Zápis do MŠ Uhlířské Janovice na šk. rok 2022/2023

 

Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do Mateřské školy Uhlířské Janovice, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

Formuláře k Zápisu pro školní rok 2022/2023 si zákonní zástupci mohou stáhnout na našich webových stránkách www.msuj.cz:

 

 • zápisní lístek 2022/2023

 • žádost o přijetí do MŠ 2022/2023

 • evidenční list – vytisknout oboustranně na tvrdý list papíru

- potvrdit od pediatra

V nezbytném případě si zákonní zástupci mohou formuláře vyzvednout v budově MŠ ve středu 6. 4. 2022 v době od 10:00 do 11:30 h v kanceláři MŠ. Jeden zákonný zástupce může vyzvednout formuláře i pro své známé či příbuzné. Formuláře nebude možné vyplnit v budově MŠ.

Nezapomeňte vyplnit ČITELNĚ kontaktní údaje e-mail, telefon, pro oznámení registračního čísla dítěte. To vám bude ředitelstvím MŠ oznámeno obratem.

  Vyplněné a podepsané formuláře, evidenční list potvrzený lékařem, mohou zákonní zástupci zaslat

 • na e-mailovou adresu školy naskenované s podpisem rodičů (ms.uhl.janovice@seznam.cz)

 • v zalepené obálce, do schránky na plotě MŠ

 • prostřednictvím České pošty na adresu MŠ

 

Veškeré dokumenty je nutné doručit tak, aby je vedení MŠ obdrželo nejpozději do 12. 5. 2022.

Výsledky zápisu

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) vašeho dítěte se dozvíte nejpozději do 9. 6. 2022 elektronicky nebo Českou poštou.

Nově přijaté děti se budou moci seznámit s prostředím MŠ v posledním týdnuv srpnu. Termín a podrobnosti budou ještě upřesněny.

 

 

Kritéria k přijetí dětí pro školní rok 2022/2023 k docházce do Mateřské školy Uhlířské Janovice, Třebízského 770

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Uhlířské Janovice, Třebízského 770, Uhlířské Janovice 285 04 budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu), ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nemladší.

Školský obvod = „spádová mateřská škola“, Uhlířské Janovice, Silvánka, Mitrov, Malejovice, Kochánov, Opatovice II, Janovická Lhota, Bláto.

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu), ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 12. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.

Školský obvod = „spádová mateřská škola“, Uhlířské Janovice, Silvánka, Mitrov, Malejovice, Kochánov, Opatovice II, Janovická Lhota, Bláto.

 1. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích (z nespádové oblasti), které do 31. 12. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku- podle věku od nejstarších po nejmladší.


 

(Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

Podmínky přijetí dítěte mladšího tří let: Dítě by mělo být přes den bez plen, dokázat si dojít na toaletu (nebo si o to alespoň říci). Umět samo pít z hrnečku, jíst lžící. Schopno komunikovat s dospělým a sdělit jednoduché potřeby. Být zvyklé na chůzi (doba vycházek s ostatními dětmi). V zájmu vlastního dítěte důkladně zvažte, zda je dítě připravené na vstup do MŠ a zda škola bude v jeho věku přínosem.

 

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2022/2023 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

 

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro dětí, kterým bude 5 let před 1. 9. 2022

 1. Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

 • pravidelná denní docházka

 • v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

 • podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

 1. Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

 • individuální vzdělávání, jiná MŠ

 • povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2022 přijetí do jiné MŠ ředitelce spádové MŠ

Mateřská škola, přijímá pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění). Výjimku mají děti, které budou přijaty k povinnému předškolnímu vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění).

 

 

V Uhlířských Janovicích 2. 3. 2022 Zuzana Gruszová – ředitelka školy

 

 

10 dobrých rad, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky

 

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.

Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky

už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením

zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam

se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

2. Zvykejte dítě na odloučení.

Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě,

že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se

tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle.

Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout

kalhoty nebo dojít na záchod.

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.

Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud

má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu NIKDY ŠKOLKOU

DÍTĚTI NEVYHROŽUJTE (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) –

vyhněte se výhružkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.

Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně,

ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.(Plyšáka, polštářek).

7. Plňte své sliby.Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8. Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.

Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě

poznat projevy strachu u rodičů. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste sku-

tečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit

nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který

s tím má menší problém.

9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.

Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí.

Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den

ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo

kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě

by pak hračku vyžadovalo každý den.

10. Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte.

S dítětem ze začátku můžete jít na chvilku do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.

 

Co by mělo vaše dítě zvládat před

nástupem do mateřské školy

Znát své jméno a příjmení.

Umět si vyčistit zuby.

Spolupracovat při oblékání a svlékání.

Umět si říci, co chce nebo potřebuje.

Držet lžíci a umět se najíst.

Při jídle sedět u stolu.

Používat toaletu (pleny nejsou přípustné)!

Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.

Umět nazouvat a vyzouvat obuv.

Vysmrkat se a používat kapesník.

Umět pít z hrnečku a skleničky.

Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku.

 

Kolektiv MŠ Uhlířské Janovice

 

 

 

 

 

Distanční výuka pro předškoláky
 
Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moc přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to nadpoloviční většina takových dětí z celé školky. 
Distanční výuka se nebude týkat dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné. Povinně chodí jeden rok do mateřských škol předškoláci.
 
 
 

Mateřská škola v Uhlířských Janovicích je pětitřídní s celodenním provozem. Třídy „Vrabčáci“, „Světlušky“, „Rybičky“, „Berušky“ a „Koťátka“ pojmou 132 dětí. Mateřská škola je pavilónového typu z roku 1982. Situovaná je na okraji města v blízkosti rybníků a přírody. Celá je obklopena rozsáhlou zahradou, okrasné plochy střídají hrací areály pro hry dětí. Mateřská škola prošla v létě roku 2007 celkovou rekonstrukcí. Od ledna 2008 se zvýšila její kapacita na 108 dětí a v roce 2014 byla zbudována v prvním patře hospodářského pavilonu pátá třída „Koťátka“. Celková kapacita mateřské školy v současné době je 132 dětí.

Třídy tvoří heterogenní skupiny 27 dětí od 2 do 7 let. Rodiče a děti si mohou vybrat svoji třídu podle přání. Propojením standartní nabídky práce MŠ s našimi specifickými programy, chceme podporovat zdraví dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu, rozvíjet zdravé sebevědomí a ctižádost.


Celodenní provoz MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin.

Adresa:
Mateřská škola Uhlířské Janovice          
Třebízského 770
258 04 Uhlířské Janovice

____________________________

Ředitelka MŠ:  

Zuzana Gruszová

______________________________

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Kateřina Šmejdová

Telefon:
327 542 081 třída - ředitelna
327 544 171 kancelář účetní
327 300 005 jídelna ZŠ
327 544 171 kancelář účetní - p. Martina Vecková
E-mail: ms.uhl.janovice@seznam.cz

hřiště

...

Fotogalerie

19.05.2022

Zmrzlinové mlsání s oslavenkyní Maty

Zmrzlinové mlsání s oslavenkyní Maty

Detail

18.05.2022

Maminkám

Maminkám

Detail

18.05.2022

ZOO

ZOO

Detail

Kalendář akcí

24.05.2022

Výlet do Prahy

V úterý 24.5. se děti a paní učitelky vypraví na výlet do Prahy do divadla Spejbla a Hurvínka. Více informací na nástěnkách.

Detail

24.05.2022

Výlet do Prahy

V úterý 24.5. se děti a paní učitelky vypraví na výlet do Prahy do divadla Spejbla a Hurvínka. Více informací na nástěnkách.

Detail

19.05.2022

Zmrzlinové mlsání s oslavenkyní Maty

Zmrzlinové mlsání s oslavenkyní Maty

...

Detail

18.05.2022

Maminkám

Maminkám

...

Detail

18.05.2022

ZOO

ZOO

...

Detail