Menu
Mateřská škola Uhlířské Janovice
Mateřská školaUhlířské Janovice

Zápisní lístek 2023/2024

Mateřská škola Uhlířské Janovice, Třebízského 770

Třebízského 770, 285 04 Uhlířské Janovice. Tel. 327 542 081

 

 

 Zápisní list pro školní rok 2023/2024– MŠ

 

Jméno a příjmení dítěte______________________________________________

Datum narození________________ Rodné číslo _________________________

Místo narození____________________________ Okres___________________

Státní občanství__________Bydliště___________________________________

Zdravotní pojišťovna________________________________________________

Zdravotní stav _____________________________________________________

Výslovnost_______________________________

Zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání:______________

Sourozenci: _________________________ třída(ročník) _________________

 

Otec ____________________________________________________________

Bydliště (pokud není shodné s bydlištěm dítěte)_____________________________

Telefon do bytu_________________________ do zam._____________________

 

Matka __________________________________________________________

Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm dítěte)_________________________

Přechodné bydliště (doručování písemností) _______________________________

Telefon do bytu_________________________ do zam._____________________

Poznámka:___________________

 

 

Zapsal:

 

 

Dávám svůj souhlas Mateřské škole Uhlířské Janovice Třebízského 770 k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, školy v přírodě, mimoškolní akce školy jako školní výlety a pro jiné účely související s běžných chodem školy. Zároveň souhlasím se zveřejňováním fotografických materiálů z akcí školy na webových stránkách školy, na kterých může být i moje dítě. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů.

 

V _______________________________ dne _________________

 

Podpis zákonného zástupce:

Mohlo by Vás zajímat