Navigace

Obsah

Školné a stravné

Úplata za předškolní vzdělávání

Děti s celodenní docházkou 360 Kč
Předškolní děti 0 Kč
Úplata za školné se platí vždy na konci měsíce za daný měsíc a to buď na číslo účtu: 9357130247/0100 a nebo hotově v kanceláři p. účetní (p. Bílková).

 

Stravné

 

Novelou vyhlášky o školním stravování od 1.9.2021, se mění vyhláška 

č.107/2005Sb. o šk. stravonání ve znění vyhlášky č.272/2021 Sb.

 

Upozorňujeme strávníky, že s účinností od 1.9.2021 budou upraveny ceny stravného

 

děti MŠ Uhl.Janovice do 6ti let:

přesnídávka 9,- Kč

vitamín.nápoj 4,- Kč

oběd 19,- Kč

svačina 8,- Kč

 

děti MŠ Uhl.Janovice nad 6 let:

přesnídávka 9,- Kč

vitamín.nápoj 4,- Kč

oběd 22,- Kč

svačina 8,- Kč

 

polodenní stravné do 6ti let  -  32,- Kč

celodenní stravné do 6ti let   -  40,- Kč

 

polodenní stravné nad 6 let  -  35,- Kč

celodenní stravné nad 6 let   -  43,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

                                          Mateřská škola Uhlířské Janovice

                             Třebízského 770, 285 04 Uhlířské Janovice, 327/542081

 

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

                                   S účinností od 2. 9. 2019  (školní rok 2019/2020)

 

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 14/2005 a vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:

Zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, budou hradit úplatu do výše 50% neinvestičních nákladů. Měsíční výše úplaty za vzdělávání je stanovena vždy na období jednoho školního roku.

 

1. Měsíční výše úplaty

Měsíční výši úplaty stanovuji ve výši:  360 Kč/měs.

 

2. Osvobození od úplaty

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

 

Osvobozen od úplaty je

a)  zákonný  zástupce  dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi[1]),

b)  zákonný  zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku      na péči[2]),

c)  rodič,  kterému náleží zvýšení příspěvku na péči2) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d)  fyzická  osoba,  která  o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče[3]), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

1) §  4  odst.  2  zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

2) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

3) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti vždy poslední pracovní den uplynulého kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

 

4. Hrazení úplaty v době prázdnin (červenec, srpen)

Úplatu budou hradit pouze zákonní zástupci dětí, které budou v těchto měsících školu navštěvovat. Úplata bude stanovena dle počtu vyučovacích dnů, ve kterých bude zajištěn provoz školy.

 

Zuzana Gruszová, ředitelka MŠ                                                                   Dne 26. 6. 2019