Navigace

Obsah

Školné a stravné

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Děti s celodenní docházkou

360 Kč

Předškolní děti

0 Kč

ÚPLATA ZA ŠKOLNÉ ZA DANÝ MĚSÍC SE PLATÍ K 18. DNI DANÉHO MĚSÍCE A TO NA BANKOVNÍ ÚČET A NEBO HOTOVĚ K 22. DNI DANÉHO MĚSÍCE V KANCELÁŘI P. ÚČETNÍ (P. VECKOVÁ).

 

Číslo bankovního účtu:  9357130247/0100

V.S.:  9, K.S.: 0138

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE:  UVÉST JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, NÁZEV TŘÍDY

 

Stravné

 

Upozorňujeme strávníky, že s účinností od 1.9.2022 budou upraveny ceny stravného:

 

děti MŠ Uhl. Janovice do 6ti let:

přesnídávka 11,- Kč

nápoj 5,- Kč

oběd 25,- Kč

svačina 10,- Kč

 

polodenní stravné 41,- Kč

celodenní stravné 51,- Kč

 

děti MŠ Uhl. Janovice nad 6 let:

přesnídávka 11,- Kč

nápoj 5,- Kč

oběd 29,- Kč

svačina 10,- Kč

 

polodenní stravné 45,- Kč

celodenní stravné  55,- Kč

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Uhlířské Janovice

                            Třebízského 770, 285 04 Uhlířské Janovice, 327/542081

 

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

S účinností od 1. 9. 2022 (školní rok 2022/2023)

 

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 14/2005 a vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:

Zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, budou hradit úplatu do výše 50% neinvestičních nákladů. Měsíční výše úplaty za vzdělávání je stanovena vždy na období jednoho školního roku.

 

1. Měsíční výše úplaty

Měsíční výši úplaty stanovuji ve výši: 360 Kč/měsíčně

 

2. Osvobození od úplaty

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

 

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi1),

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči2),

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči2) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče3), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

1) § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

2) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

3) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti vždy poslední pracovní den uplynulého kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

 

4. Hrazení úplaty v době prázdnin (červenec, srpen)

Úplatu budou hradit pouze zákonní zástupci dětí, které budou v těchto měsících školu navštěvovat. Úplata bude stanovena dle počtu vyučovacích dnů, ve kterých bude zajištěn provoz školy.

 

 

 

Zuzana Gruszová, ředitelka MŠ                                         Dne 27. 6. 2022