Navigace

Obsah

Charakteristika našeho vzdělávacího programu

 

Důležité je, abychom respektovali skutečnost, že každé dítě je jiné, a tudíž každé opustí MŠ jinak vybavené.

Náš program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.  Výchovně vzdělávací činnost s dětmi se uskutečňuje v ucelených integrovaných blocích. Orientuje se na dítě, na jeho prožitek, respektuje jeho zvláštnosti. Snažíme se probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a podněcovat k aktivnímu rozvoji a učení. Při výchovně vzdělávací práci využíváme metody prožitkového a kooperativního učení hrou. Činnosti dětí jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Učební aktivity probíhají především formou dětské hry, na základě svého zájmu a vlastní volby. Významnou roli v našem procesu učení sehrává spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Používáme formu didakticky zacílené činnosti, která je učitelkou přímo, nebo nepřímo motivovaná a která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné – cílené- plánované učení. Cílem našeho snažení je šťastné dítě a spokojený rodič.


Název našeho školního programu je „Nekonečný příběh“

Program je dokument veřejný, je průběžně aktualizován a doplňován.

 

Hlavní cíle výchovně vzdělávacího programu
  1. Vychovávat s láskou a porozuměním – každé dítě spokojené.
  2. Probouzet spontánní zvídavost a rozvíjení poznávacích dovedností a citů, podporovat prožívání, pěstovat sebedůvěru, sebehodnocení.
  3. V třídních vzdělávacích programech klást důraz na prožitkové učení – tvořivé činnosti, hry, pohádky, slavnosti, výlety, exkurze.
  4. Přirozeně rozvíjet sociální vztahy mezi dětmi – heterogenní oddělení.
  5. Připravovat děti na vstup do ZŠ – silná samostatná osobnost, která se umí orientovat ve světě kolem sebe.
  6. Posilovat kulturní a společenské tradice v našem městě. Vlastními programy (výstavy, vystoupení, vitríny, zdobení vánočního stromu) se na nich podílet.

 

12.10.2021

Podzimní čarování

Podzimní čarování

...

Detail

12.10.2021

Dýňování

Dýňování

...

Detail

12.10.2021

Podzimní dny

Podzimní dny

...

Detail

12.10.2021

Výprava za zahradníkem

Výprava za zahradníkem

...

Detail

12.10.2021

Týden plný vitamínů

Týden plný vitamínů

...

Detail

hřiště

12.10.2021

Podzimní čarování

Podzimní čarování

...

Detail

12.10.2021

Dýňování

Dýňování

...

Detail

12.10.2021

Podzimní dny

Podzimní dny

...

Detail

12.10.2021

Výprava za zahradníkem

Výprava za zahradníkem

...

Detail

12.10.2021

Týden plný vitamínů

Týden plný vitamínů

...

Detail